ஒளிநாடா/ வீடியோ

உங்கள்விசுவாசத்தை குறித்து உலகத்தால் கேட்கப்படும் கேள்விகள் – நிகழ்ச்சி 3

  உங்கள்விசுவாசத்தை குறித்து உலகத்தால் கேட்கப்படும் கேள்விகள் – நிகழ்ச்சி 3 read more...

உங்கள்விசுவாசத்தை குறித்து உலகத்தால் கேட்கப்படும் கேள்விகள் – நிகழ்ச்சி 2

  உங்கள்விசுவாசத்தை குறித்து உலகத்தால் கேட்கப்படும் கேள்விகள் – நிகழ்ச்சி 2 read more...

உங்கள்விசுவாசத்தை குறித்து உலகத்தால் கேட்கப்படும் கேள்விகள் – நிகழ்ச்சி 1

  உங்கள்விசுவாசத்தை குறித்து உலகத்தால் கேட்கப்படும் கேள்விகள் – நிகழ்ச்சி 1 read more...

அதினால் நீங்கள் விசுவாத்தை விட்டு விலகிடாதிருப்பீர்கள் -நிகழ்ச்சி 3

  அதினால் நீங்கள் விசுவாத்தை விட்டு விலகிடாதிருப்பீர்கள் -நிகழ்ச்சி 3 read more...

அதினால் நீங்கள் விசுவாத்தை விட்டு விலகிடாதிருப்பீர்கள் -நிகழ்ச்சி 2

  அதினால் நீங்கள் விசுவாத்தை விட்டு விலகிடாதிருப்பீர்கள் -நிகழ்ச்சி 2 read more...

அதினால் நீங்கள் விசுவாத்தை விட்டு விலகிடாதிருப்பீர்கள் -நிகழ்ச்சி 1

  அதினால் நீங்கள் விசுவாத்தை விட்டு விலகிடாதிருப்பீர்கள் -நிகழ்ச்சி 1 read more...

வேதாகமத்தைஅவமத்திப்படையசெய்யும்படியான யுத்தம் -நிகழ்ச்சி 4

  வேதாகமத்தைஅவமத்திப்படையசெய்யும்படியான யுத்தம் -நிகழ்ச்சி 4 read more...

வேதாகமத்தைஅவமத்திப்படையசெய்யும்படியான யுத்தம் -நிகழ்ச்சி 3

  வேதாகமத்தைஅவமத்திப்படையசெய்யும்படியான யுத்தம் -நிகழ்ச்சி 3 read more...

வேதாகமத்தைஅவமத்திப்படையசெய்யும்படியான யுத்தம் -நிகழ்ச்சி 2

  வேதாகமத்தைஅவமத்திப்படையசெய்யும்படியான யுத்தம் -நிகழ்ச்சி 2 read more...

வேதாகமத்தைஅவமத்திப்படையசெய்யும்படியான யுத்தம் -நிகழ்ச்சி 1

  வேதாகமத்தைஅவமத்திப்படையசெய்யும்படியான யுத்தம் -நிகழ்ச்சி 1 read more...

இயேசுவைவீழ்த்தும்படியான யுத்தம் – நிகழ்ச்சி 4

  இயேசுவைவீழ்த்தும்படியான யுத்தம் – நிகழ்ச்சி 4 read more...

இயேசுவைவீழ்த்தும்படியான யுத்தம் – நிகழ்ச்சி 3

  இயேசுவைவீழ்த்தும்படியான யுத்தம் – நிகழ்ச்சி 3 read more...

இயேசுவைவீழ்த்தும்படியான யுத்தம் – நிகழ்ச்சி 2

  இயேசுவைவீழ்த்தும்படியான யுத்தம் – நிகழ்ச்சி 2 read more...

இயேசுவைவீழ்த்தும்படியான யுத்தம் – நிகழ்ச்சி 1

  இயேசுவைவீழ்த்தும்படியான யுத்தம் – நிகழ்ச்சி 1 read more...

நீகமாிதமவினாயிநடபஎன? பாக 2-4

நீகமாிதமவினாயிநடபஎன? பாக 2-4 read more...

நீகமாிதமவினாயிநடபஎன? பாக 2-3

நீகமாிதமவினாயிநடபஎன? பாக 2-3 read more...

நீகமாிதமவினாயிநடபஎன? பாக 2-2

நீகமாிதமவினாயிநடபஎன? பாக 2-2 read more...

நீகமாிதமவினாயிநடபஎன? பாக 2-1

நீகமாிதமவினாயிநடபஎன? பாக 2-1 read more...

நீகமாிதமவினாயிநடபஎன? பாக 1-4

நீகமாிதமவினாயிநடபஎன? பாக 1-4 read more...

நீகமாிதமவினாயிநடபஎன? பாக 1-3

நீகமாிதமவினாயிநடபஎன? பாக 1-3 read more...

நீகமாிதமவினாயிநடபஎன? பாக 1-2

நீகமாிதமவினாயிநடபஎன? பாக 1-2 read more...

நீகமாிதமவினாயிநடபஎன? பாக 1-1

நீகமாிதமவினாயிநடபஎன? பாக 1-1 read more...

பரலோகம்: எப்படிஇருக்கும்? -பரலோகத்தின்எதிர்காலமகிமை – நிகழ்ச்சி 3

பரலோகம்: எப்படிஇருக்கும்? -பரலோகத்தின்எதிர்காலமகிமை – நிகழ்ச்சி 3 read more...

பரலோகம்: எப்படிஇருக்கும்? -பரலோகத்தின்எதிர்காலமகிமை – நிகழ்ச்சி 2

பரலோகம்: எப்படிஇருக்கும்? -பரலோகத்தின்எதிர்காலமகிமை – நிகழ்ச்சி 2 read more...

பரலோகம்: எப்படிஇருக்கும்? -பரலோகத்தின்எதிர்காலமகிமை – நிகழ்ச்சி 1

பரலோகம்: எப்படிஇருக்கும்? -பரலோகத்தின்எதிர்காலமகிமை – நிகழ்ச்சி 1 read more...

பரலோகத்தைகுறித்தசுவாரஸ்யம்என்ன? பரலோகம்சுவாரஸ்யமானஇடமா? – நிகழ்ச்சி 3

பரலோகத்தைகுறித்தசுவாரஸ்யம்என்ன? பரலோகம்சுவாரஸ்யமானஇடமா? – நிகழ்ச்சி 2 read more...

பரலோகத்தைகுறித்தசுவாரஸ்யம்என்ன? பரலோகம்சுவாரஸ்யமானஇடமா? – நிகழ்ச்சி 2

பரலோகத்தைகுறித்தசுவாரஸ்யம்என்ன? பரலோகம்சுவாரஸ்யமானஇடமா? – நிகழ்ச்சி 2 read more...

பரலோகத்தைகுறித்தசுவாரஸ்யம்என்ன? பரலோகம்சுவாரஸ்யமானஇடமா? – நிகழ்ச்சி 1

பரலோகத்தைகுறித்தசுவாரஸ்யம்என்ன? பரலோகம்சுவாரஸ்யமானஇடமா? – நிகழ்ச்சி1 read more...

ரவி சகரியாஸ் ஐரோப்பா மத்திய கிழக்கு மற்றும் அமெரிக்காவிலிருந்து வந்த கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கிறார். நிகழ்ச்சி 3

ரவி சகரியாஸ் ஐரோப்பா மத்திய கிழக்கு மற்றும் அமெரிக்காவிலிருந்து வந்த கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கிறார். நிகழ்ச்சி 3   இன்றைக்கு […] read more...

ரவி சகரியாஸ் ஐரோப்பா மத்திய கிழக்கு மற்றும் அமெரிக்காவிலிருந்து வந்த கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கிறார். நிகழ்ச்சி 2

ரவி சகரியாஸ் ஐரோப்பா மத்திய கிழக்கு மற்றும் அமெரிக்காவிலிருந்து வந்த கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கிறார். நிகழ்ச்சி 2   இன்றைக்கு […] read more...

ரவி சகரியாஸ் ஐரோப்பா மத்திய கிழக்கு மற்றும் அமெரிக்காவிலிருந்து வந்த கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கிறார். நிகழ்ச்சி 1

ரவி சகரியாஸ் ஐரோப்பா மத்திய கிழக்கு மற்றும் அமெரிக்காவிலிருந்து வந்த கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கிறார். நிகழ்ச்சி 1   இன்றைக்கு […] read more...

இறைநம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு ரவி சகரியாசின் பதில்கள் – நிகழ்ச்சி 3

இறைநம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு ரவி சகரியாசின் பதில்கள் – நிகழ்ச்சி 3     இன்றைக்கு ஜான் அன்கேர்பெர்க் நிகழ்ச்சியில் Dr. ரவி […] read more...

இறைநம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு ரவி சகரியாசின் பதில்கள் – நிகழ்ச்சி 2

இறைநம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு ரவி சகரியாசின் பதில்கள் – நிகழ்ச்சி 2     இன்றைக்கு ஜான் அன்கேர்பெர்க் நிகழ்ச்சியில் Dr. ரவி […] read more...

இறைநம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு ரவி சகரியாசின் பதில்கள் – நிகழ்ச்சி 1

இறைநம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு ரவி சகரியாசின் பதில்கள் – நிகழ்ச்சி 1   அவர் இந்தியாவில் வளர்ந்தவர் அவருடைய முன்னோர்கள் பாரம்பரிய இந்துமத […] read more...

இயேசு திரைப்படம்

கிறிஸ்தவராவது எப்படி

நீங்கள் எப்படி கிறிஸ்தவராக முடியும்? கிறிஸ்தவர் என்பவர் இயேசுவை நம்பி அவருடைய பாதையை பின்பற்றுகிறவனாக இருக்கிறான். நீங்கள் கிறிஸ்தவர் என்பதை அறிந்துகொள்ள வேதம் உங்களுக்கு நேர்த்தியான பதில்களை அளிக்கிறது. கிளிக் செய்யவும்.

ஆடியோ பைபிள்