ஒளிநாடா

இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலை பற்றி சம்மந்ெப்பட்ட (சார்ந்ெ) யேள்விேள் – நிேழ்ச்சி 4

  இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலை பற்றி சம்மந்ெப்பட்ட (சார்ந்ெ) யேள்விேள் – நிேழ்ச்சி 4 read more...

இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலை பற்றி சம்மந்ெப்பட்ட (சார்ந்ெ) யேள்விேள் – நிேழ்ச்சி 3

  இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலை பற்றி சம்மந்ெப்பட்ட (சார்ந்ெ) யேள்விேள் – நிேழ்ச்சி 3 read more...

இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலை பற்றி சம்மந்ெப்பட்ட (சார்ந்ெ) யேள்விேள் – நிேழ்ச்சி 2

  இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலை பற்றி சம்மந்ெப்பட்ட (சார்ந்ெ) யேள்விேள் – நிேழ்ச்சி 2 read more...

இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலை பற்றி சம்மந்ெப்பட்ட (சார்ந்ெ) யேள்விேள் – நிேழ்ச்சி 1

  இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலை பற்றி சம்மந்ெப்பட்ட (சார்ந்ெ) யேள்விேள் – நிேழ்ச்சி 1 read more...

நுண்ணறிவுடைய வடிவடைப்பு பற்றிய வழக்கு – நிகழ்ச்சி 4

  நுண்ணறிவுடைய வடிவடைப்பு பற்றிய வழக்கு – நிகழ்ச்சி 4 read more...

நுண்ணறிவுடைய வடிவடைப்பு பற்றிய வழக்கு – நிகழ்ச்சி 3

  நுண்ணறிவுடைய வடிவடைப்பு பற்றிய வழக்கு – நிகழ்ச்சி 3 read more...

நுண்ணறிவுடைய வடிவடைப்பு பற்றிய வழக்கு – நிகழ்ச்சி 2

  நுண்ணறிவுடைய வடிவடைப்பு பற்றிய வழக்கு – நிகழ்ச்சி 2 read more...

நுண்ணறிவுடைய வடிவடைப்பு பற்றிய வழக்கு – நிகழ்ச்சி 1

  நுண்ணறிவுடைய வடிவடைப்பு பற்றிய வழக்கு – நிகழ்ச்சி 1 read more...

காணாமல் ப ான டிமங்களின் இரகசியம் – நிகழ்ச்சி 4

  காணாமல் ப ான டிமங்களின் இரகசியம் – நிகழ்ச்சி 4 read more...

காணாமல் ப ான டிமங்களின் இரகசியம் – நிகழ்ச்சி 3

  காணாமல் ப ான டிமங்களின் இரகசியம் – நிகழ்ச்சி 3 read more...

இயேசு திரைப்படம்

கிறிஸ்தவராவது எப்படி

நீங்கள் எப்படி கிறிஸ்தவராக முடியும்? கிறிஸ்தவர் என்பவர் இயேசுவை நம்பி அவருடைய பாதையை பின்பற்றுகிறவனாக இருக்கிறான். நீங்கள் கிறிஸ்தவர் என்பதை அறிந்துகொள்ள வேதம் உங்களுக்கு நேர்த்தியான பதில்களை அளிக்கிறது. கிளிக் செய்யவும்.

ஆடியோ பைபிள்